top of page

2024-06-11

 

HUSFOTOS SEKRETESS- & INTEGRITETSPOLICY

 

Din personliga integritet är viktig för oss på Husfoto. Därför är vi angelägna om att behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Husfoto följer bland annat dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR.

 

Husfoto är ansvariga för all behandling av personuppgifter inom vår verksamhet. Den här sidan beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har och hur du kan göra gällande dem.

 

Om du har frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du som kund, kontaktperson, leverantör eller som utomstående intressent är du välkommen att i första hand kontakta vår kundtjänst eller din lokala kontakt på Husfoto.

 

 

Hantering av personuppgifter

 

Husfoto behandlar enbart personuppgifter i syfte att utföra våra beställda uppdrag samt för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet och för att följa lagar och regler.

 

Husfoto behandlar enbart uppgifter om dig om du har samtyckt till det, eller om det är nödvändigt för att utföra ett uppdrag som beställts av dig eller som följer av lag eller fullföljandet av avtal.

 

Den vanligaste anledningen till att Husfoto behandlar uppgifter om dig är att du antingen är beställare eller kontaktperson till ett beställt fotouppdrag eller visualiseringsprojekt.

 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

 

I detta avsnitt går vi igenom hur vi hanterar de personuppgifter vi behandlar både som personuppgiftsansvarig och som personuppgiftsbiträde.

 

Husfoto agerar personuppgiftsbiträde för de personuppgifter som berör kontaktpersoner som samlas in i samband med beställning men är även personuppgiftsansvarig för de uppgifter som berör de fysiska personerna som genomför beställningar i ordersystemet.

 

Följande kategorier av registrerade berörs av behandlingen av personuppgifter:

 • Användare

 • Kontaktpersoner

 

Följande kategorier av personuppgifter behandlas:

 • Identitetsuppgifter, t ex namn, kundnummer.

 • Kontaktuppgifter, t ex adress, e-postadress, telefonnummer.

 • Kundengagemang, t ex uppgifter om vilka tjänster som beställts och levererats samt eventuell kontakt med support eller kundtjänst.

 • Transaktionsuppgifter, t ex belopp och tidpunkt för transaktioner

 • Enhetsinformation, t ex IP-adress, webbläsare, tidzon, operativsystem.

 

Personuppgifterna behandlas med följande ändamål:

 • För att tillhandahålla tjänsterna och för att fullgöra övriga skyldigheter enligt detta avtal.

 

Personuppgifterna kommer att behandlas på följande sätt:

 • Insamling i samband med registrering av användare eller vid beställning (insamling av kontaktpersoner).

 • Användas vid autentisering av användare.

 • Användas för att kunna göra utskick av information i samband med beställningar.

 • Användas vid utförande av beställning.

 • Användas vid utskick av allmän information eller av information av marknadsföringskaraktär.

 • Automatiskt insamlade uppgifter kan komma att användas vid t ex felsökning.

 

 

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

 

Personuppgifterna kommer att lagras för följande tidsperioder för ovanstående ändamål:

 • Uppgifter sparas så länge tjänsteavtalet gäller och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt avseende redovisningskrav. 

 • Där Husfoto agerar personuppgiftsansvarig för personuppgifter som är kopplade till användare så raderas dessa 12 månader efter att kundrelationen avslutas.

 • Där Husfoto agerar personuppgiftsbiträde för personuppgifter härrörande till kontaktpersoner (namn, e-postadress och telefonnummer) till beställningar raderas 12 månader efter utförd beställning.

 

 

Vem får del av dina personuppgifter?

 

Som utgångspunkt får bara Husfotos medarbetare som behöver dina person­uppgifter i arbetet del av uppgifterna. Utöver detta kan admin­istrativ personal ha tillgång till dina uppgifter och komma att ta del av dem vid behov, exempelvis vid felsökning och support.

 

Utöver detta kan dina personuppgifter komma att delas med lev­erantörer, samarbetspartners och annan tredje part som behöver ta del av dem.

 

Husfoto delar endast dina personuppgifter om det är nödvändigt eller vi får göra det enligt lag. När personuppgifter lämnas till en annan part vidtar Husfoto lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

 

Dina personuppgifter behandlas normalt inom EU/EES. I vissa fall kan dock uppgifterna komma att behandlas utanför EU/EES, exempelvis av våra leverantörer. Oavsett i vilket land uppgifterna behandlas vidtar Husfoto åtgärder för att skydda dem i överensstämmelse med de krav som gäller inom EU/EES.

 

Personuppgifter får endast behandlas utanför EU/EES om EU-kommissionen har beslutat att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå eller efter att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är bindande företagsinterna regler, standardavtalsklausuler och Privacy Shield.

bottom of page